RODO

OCHRONA DANYCH   –  VELOX s.c.  MECHANIKA MASZYN

Administratorem Państwa danych osobowych jest „VELOX” Spółka cywilna Szczepan Jędrzejczak, Zbigniew Kujawiak, z siedzibą w Gdyni przy ul. Lubczykowej 4, kod pocztowy: 81-589 NIP 9581684469 REGON 368382999, zwana dalej Spółką. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod podanym powyżej adresem lub na adres e-mail: rodo@velox.net.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, a także: w celu niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem z Państwem umowy, w celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności , w celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a reprezentowanym przez Państwa podmiotem oraz w celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości i prawa pracy.
Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie umów powierzenia świadczą usługi na naszą rzecz.
Państwa dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową zawartą pomiędzy Państwem a Spółką.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy/zlecenia/usługi/dostawy przez Spółkę, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji zlecenia/usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.